رشته دکتری تخصصی مهندسی بافت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
80
دکتر مرادی
آناتومی
900000
40
دکتر مرادی
بافت شناسی
1000000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4320000
325
   
Test cable channels Graduate Department of Health