انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی،مهندسی بافت :.
 
شهریه به تومان نام درس
بيولوژي سلولي ومولكولي
 
علوم تشریحی شامل آناتومی و جنین شناسی
 
بیوشیمی ماکرومولکولها
 
550000
بافت شناسی
 
مبانی مواد
 
  بیوفیزیک
 
فیزیولوژی سلولی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health