مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی،مهندسی بافت :.
 
شهریه به تومان نام درس
بيولوژي سلولی و مولکولی
 
900000
علوم تشریحی (جنین شناسی، بافت شناسی، آناتومی)
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health