انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی،مهندسی بافت :.
 
شهریه به تومان نام درس
بيولوژي سلولی و مولکولی
 
550000
علوم تشریحی (جنین شناسی، بافت شناسی، آناتومی)
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health