رشته دکتری تخصصی علوم اعصاب
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2300000
80
دکتر نورآبادی

نوروبیولوژی سلولی و نوروفیزیولوژی

600000
30
 دکتر متقی نژاد

نوروفارماكولوژي

900000
20
دکتر مرادی

نوروآناتومي

600000 40
دکتر وکیلی
استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3960000
170
     
 
علوم اعصاب(وزارت علوم)0
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
20
دکتر منصوری

مبانی علوم شناختی

800000
30
دکتر نورآبادی

مبانی علوم اعصاب

900000
50
دکتر نوریان
آمار
400000 15 دکتر نوریان روش تحقیق
900000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3240000
175
            Test cable channels Graduate Department of Health