رشته دکتری تخصصی پرستاری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3500000
60
دکتر محتشمی، دکتر زهری، دکتر خادم
مبانی مراقبتهای پرستاری
900000 50 دکترنوریان آمار
500000
15
دکتر زابلی
روش تحقیق
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4950000
165
   

Test cable channels Graduate Department of Health