انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی،پرستاری :.
 
شهریه به تومان
نام درس
نظریه ها و کاربرد آن
 
اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری
 
600000
اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری
 
آمار و پژوهش در پرستاری
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health