مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
 
شهریه به تومان
نام درس
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
800000
بيوشيمي 
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health