مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
400000
30
 
استاد شهیدزاده
رياضيات در فيزيك آمار واحتمالات
 
4000000 100 دکتر رستمی-دکتر شایسته
فیزیک پزشكي(بيو الكتريسيته ـامواج صوتي و فرا صوتيـجريان هاي پر فركانس ـنور و ديدگاني ـاصول فيذيكي ـ دستگا ههاي پزشكي و آزمايشگاهي)
 
فيزيك پرتوها(فيزيك راديولوژيmri  راديوتراپي ـ پزشكي هسته اي و دوزيمتري 
 

فيزيك عمومي (نور الكتريسيته مغناطيس ترمو ديناميك مكانيكالكترونيك پايه در سطح كارشناسي فيزيك)

 
راديوبيولوژي وحفاظت در برابر پرتو هاي يونساز
 
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی  
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4230000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health