مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
450000
20
 
استاد شهیدزاده
رياضيات در فيزيك آمار و احتمالات و فیزیک عمومی
 
4200000 130 دکتر رستمی
فیزیک پزشكي(بيو الكتريسيته ـامواج صوتي و فرا صوتيـجريان هاي پر فركانس ـنور و ديدگاني ـاصول فيذيكي ـ دستگا ههاي پزشكي و آزمايشگاهي)
 
فيزيك پرتوها(فيزيك راديولوژيmri  راديوتراپي ـ پزشكي هسته اي و دوزيمتري 
 
راديوبيولوژي وحفاظت در برابر پرتو هاي يونساز
 
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی  
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4725000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health