رشته دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
450000
20
 
استاد شهیدزاده
ریاضی فیزیک و آمار
 
4200000 130 دکتر رستمی فیزیک پزشکی  
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی  
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4995000
196
   
Test cable channels Graduate Department of Health