رشته دکتری تخصصی فیزیولوژی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000
100
دکتر نورآبادي
فیزیولوژی
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3150000 266
   
Test cable channels Graduate Department of Health