انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
 
 
روانشناسی سلامت (دانشگاه آزاد)
 
 
 
 
شهریه به تومان
نام درس
آمار و روش تحقیق
 
آزمونهای روانی
 
روانشناسی بالینی
 
روانشناسی رشد
 
600000
نظریه های روان درمانی
 
 
نوروسایکولوژی
 
 
روانشناسی سلامت وبهداشت روان
 
 
زبان
 

 

 
 
روانشناسی سلامت (وزارت علوم)
 

 

شهریه به تومان
نام درس
500000
روانشناسی رشد و شخصیت  
آمار  
روش تحقیق  
آسیب شناسی روانی  
نوروسایکولوژی  

 

   
     
Test cable channels Graduate Department of Health