انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای روانشناسی بالینی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی روانشناسی بالینی  سال  97-96

آزمون های روانی: مفصول 10(دلیریوم، زوال عقل، اختلالات شناختی و نسیانی)-11(جنبه های عصبی روانی عفونت ویروس نقص ایمنی انسان و سندرم نقص ایمنی اکتسابی)-12(اختلالت وابسته به مواد) خلاصه روانپزشکی کاپلان


نظریه های شخصیت: درآمدی بر نظریه شخصیت- فروید- آدلر- یونگ - کلین

نظریه های روان درمانی: مقدمه و مرور کلی - مشاور:فرد عادی- مسائل اخلاقی- نظریه روان کاوی
 

آزمون اول
96/09/17   

آزمون های روانی: آزمون هوش وکسلر ( فصل 5)-  آزمون حافظه وکسلر ( فصل 6) – فصل 8 و 9 کاپلان


نظریه های شخصیت: هورنای - مروری بر روان کاوی انسان گرا-اریکسون -  مزلو- مروری بر نظریه های فرد مدار

نظریه های روان درمانی:درمان آدلری- درمان وجودی- درمان فرد مدار - درمان گشتالتی 

آزمون دوم
96/10/15


آزمون های روانی:پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا ( فصل 7 ) – پرسشنامه چند محوری  بالینی میلون (MCMI) (فصل 8) -  پرسشنامه روانی کالیفرنیا ( فصل 9)

نظریه های شخصیت :مروری بر روان شناسی وجودی - آلپورت- مک کری و کاستا- نظریه های عاملی زیستی آیزنک- باس

نظریه های روان درمانی:رفتار درمانی- درمان شناختی رفتاری- واقعیت درمانی- درمان فمنیستی 

آزمون سوم
96/11/13


آزمون های روانی: فصول 22(اختلالات هویت جنسی)-23(اختلالات خوردن)-24(خواب طبیعی و اختلالات خواب)-25(اختلالات کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند)-26(اختلالات انطباق)-27(اختلالات شخصیت)-28(عوامل شناختی مؤثر بر وضعیت طبی و طب روان تنی) خلاصه روانپزشکی


نظریه های شخصیت:اسکینر- بندورا- راترومیشل- جرج کلی-  سالیوان

نظریه های روان درمانی:رویکرد پست مدرن- نظریه سیستم های خانواده- رویکرد یکپارچه نگر -  یکپارچه نگر به کار بردن با استن

استعداد تحصیلی


 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/17

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/15

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/02/07 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

97/02/14

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health