انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای روانشناسی بالینی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی روانشناسی بالینی  سال  97-96

آزمون های روانی: مفصول 10(دلیریوم، زوال عقل، اختلالات شناختی و نسیانی)-11(جنبه های عصبی روانی عفونت ویروس نقص ایمنی انسان و سندرم نقص ایمنی اکتسابی)-12(اختلالت وابسته به مواد) خلاصه روانپزشکی کاپلان

آسیب ­شناسی روانی: فصول 10(دلیریوم، زوال عقل، اختلالات شناختی و نسیانی)-11(جنبه های عصبی روانی عفونت ویروس نقص ایمنی انسان و سندرم نقص ایمنی اکتسابی)-12(اختلالت وابسته به مواد) خلاصه روانپزشکی کاپلان
نظریه­ های شخصیت:فصول 1(درآمدی بر نظریه شخصیت)-2(فروید: روانکاوی)-3(آدلر: روانشناسی فردنگر)-4(یونگ: روانشناسی تحلیلی) نظریه­های شخصیت فیست و فیست
نظریه­ های روان­ درمانی:فصول 1(مقدمه و مرور کلی)-2(مشاور)-3(مسائل اخلاقی در کاربست مشاوره)-4(نظریه روان کاوی)-5(درمان آدلری) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی کری

روانشناسی رشد: فصول 1(تاریخچه، نظریه و راهبردهای پژوهشی)-2(مبانی زیستی و محیطی)-3(رشد پیش از تولد، تولد و نوزاد)-4 (رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی)رواشناسی رشد لورا برک و فصول 37(روانپزشکی کودک)-38(کم­توانی ذهنی)-39(اختلالات یادگیری) خلاصه روانپزشکی کاپلان
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: فصول 1(رابطه ذهن و مغز، وراثت شناسی رفتار)-2(ریتم های خواب و بیداری،مراحل خواب و مکانیزم های مغز، چرا می خوابیم؟)- و فصل 3( قسمت اول و دوم شامل تنظیم دما، تشنگی) روانشناسی فیزیولوژیکی کالات به همراه فصل 36 کاپلان(درمانهای زیست شناختی تا سر ضدهیستامین­ها)

 

آزمون اول
96/09/10   

آزمون های روانی: آزمون هوش وکسلر ( فصل 5)-  آزمون حافظه وکسلر ( فصل 6) – فصل 8 و 9 کاپلان

آسیب­ شناسی روانی: فصول 13(اسکیزوفرنی)-14(سایر اختلالات سایکوتیک)-15(اختلالات خلقی)- و فصل 16(اختلالات اضطرابی تا سر مبحث اختلال هول و بازارهراسی) خلاصه روانپزشکی کاپلان
نظریه­ های شخصیت:فصول 5(کلین: نظریه روابط شیء-6(هورنای: نظریه روانکاوی اجتماعی)-7(فروم: روانکاوی انسنانگرا)-8(سالیوان: نظریه میان­فردی)-9(اریکسون: نظریه بسافرویدی) نظریه­های شخصیت فیست و فیست
نظریه­ های روان ­درمانی:فصول 6(درمان وجودی)-7(درمان فردمدار)-8(درمان گشتالتی)-9 (رفتار درمانی تا درمان مواجه سازی) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی

روانشناسی رشد: فصول 5(رشد شناختی در نوباوگی و نوپایی)-6(رشد هیجانی و اجتماعی در نوباوگی و نوپایی)-7(رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی)-8(رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی)-9(رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی) روانشناسی رشد لورا برک و فصول 40(اختلال مهارتهای حرکتی)- 41(اختلالات ارتباط)- 42(اختلالات نافذ رشد)- 43
0اختلالت کم­توجهی) خلاصه روانپزشکی کاپلان
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: فصل 3( قسمت سوم شامل گرسنگی)- فصل 4(میل جنسی و هورمون ها،تنوع رفتار جنسی)- و فصل 5( قسمت اول شامل هیجان چیست؟) روانشناسی فیزیولوژیکی کالات و فصل 36 خلاصه روانپزشکی( دزمانهای زیست شناختی از مبحث ضدهیستامین­ها تا سر مبحث لاموتریژین)


 

آزمون دوم
96/10/08

آمار : مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال-

روش تحقیق:کلیات روش تحقیق – نمونه و روش های نمونه گیری
آزمون های روانی:پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا ( فصل 7 ) – پرسشنامه چند محوری  بالینی میلون (MCMI) (فصل 8) -  پرسشنامه روانی کالیفرنیا ( فصل 9)

آسیب­ شناسی روانی: فصل 16 خلاصه روانپزشکی کاپلان(اختلالت اضطرابی از اختلال هول و بازارهراسی) و فصول 17(اختلالات شبه جسمی)-18(نشانگان خستگی مزمن و ضعف اعصاب)-19(اختلالات ساختگی)-20(اختلالات تجزیه ای)-21(تمایلات جنسی انسان) از خلاصه روانپزشکی کاپلان
نظریه­ های شخصیت: فصول 10(اسکینر: تحلیل رفتاری)-11(بندورا: نظریه اجتماعی-شناختی)-12(راتر و میشل: نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی)-13(کتل و آیزنگ: نظریه­های صفت و عاملی) نظریه­های شخصیت فیست و فیست
نظریه­ های روان­ درمانی:
فصول 9 (رفتار درمانی از درمان مواجه سازی) – 10(درمان شناختی-رفتاری)-11(واقعیت درمانی)-12(درمان فمنیستی تا درمان فمنیستی از دیدگاه چندفرهنگی) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی

روانشناسی رشد: فصول 10(رشد هیجانی و اجتماعی در اواسط کودکی)-11(رشد جسمانی و شناختی در نوجوانی)-12(رشد هیجانی و اجتماعی در نوجوانی)-13(رشد جسمانی و شناختی در اوایل بزرگسالی)-14(رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل بزرگسالی) روانشناسی رشد لورا برک و فصول 44(اختلالات رفتار ایذایی)- 45(اختلالات تغذیه و خوردن)- 46(اختلالات تیک)- 47(اختلالات دفعی)- 48(سایر اختلالات شیرخواری، کودکی و نوجوانی) خلاصه روانپزشکی
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار:
فصل 5(  قسمت دوم و سوم شامل رفتارهای حمله و گریز، استرس و سلامتی) و فصل ششم(یادگیری، حافظه، یادزدودگی، وعملکرد مغز؛ ذخیره کردن اطلاعات در سیستم عصبی) روانشناسی فیزیولوژیکی کالات و فصل 36 خلاصه روانپزشکی(درمانهای زیست شناختی از مبحث لاموتریژین تا سر آنتاگونیستهای توام سروتونین و دوپامین)


 

آزمون سوم
96/11/13

آمار : برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات

روش تحقیق:جمع آوری داده ها – روش های جمع آوری اطلاعات– اعتبار و روایی اندازه ها
آزمون های روانی: فصول 22(اختلالات هویت جنسی)-23(اختلالات خوردن)-24(خواب طبیعی و اختلالات خواب)-25(اختلالات کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند)-26(اختلالات انطباق)-27(اختلالات شخصیت)-28(عوامل شناختی مؤثر بر وضعیت طبی و طب روان تنی) خلاصه روانپزشکی

آسیب­ شناسی روانی: فصول 22(اختلالات هویت جنسی)-23(اختلالات خوردن)-24(خواب طبیعی و اختلالات خواب)-25(اختلالات کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند)-26(اختلالات انطباق)-27(اختلالات شخصیت)-28(عوامل شناختی مؤثر بر وضعیت طبی و طب روان تنی) خلاصه روانپزشکی
نظریه­ های شخصیت: فصول 14(آلبورت: روانشناسی فردی)-15(کلی:روانشناسی سازه­های فردی)-16(راجرز:نظریه فردمدار)-17(مزلو:نظریه کل­نگر-پویشی)-18(می: روانشناسی وجودی) نظریه­ های شخصیت فیست و فیست
نظریه­ های روان­ درمانی: فصول 12 ( در مان فمنیستی از درمان فمنیستی از دیدگاه چندفرهنگی) -13(رویکردهای پست مدرن)-14(نظریه سیستم های خانواده)-15(رویکرد یکپارچه نگر)-16(رویکرد یکپارچه نگر بکار بردن با استن) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی
روانشناسی رشد:
فصول 15(رشد جسمانی و شناختی در میانسالی)-16(رشد هیجانی و اجتماعی در میانسالی)-17(رشد جسمانی و شناختی در اواخر بزرگسالی)-18(رشد هیجانی و اجتماعی در اواخر بزرگسالی)-19(مرگ، مردن، و داغدیدگی) روانشناسی رشد برک و فصول 49(اختلالات خلقی و خودکشی در کودکان و نوجوانان) – 50(اختلالات اضطرابی شیرخواری، کودکی و نوجوانی)- 51(اسکیزوفرنی زودآغاز) خلاصه روانپزشکی
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار:
فصل 7(جانبی شدن کارکرد؛ تکامل و فیزیولوژی زبان) و 8(سوءمصرف مواد و اعتیادها؛ اختلالهای خلقی؛ اسکیزوفرنی) روانشناسی فیزیولوژیکی کالات و فصل 36 خلاصه روانپزشکی (درمان های زیست شناختی از آنتاگونیستهای توام سروتونین و دوپامین  تا  انتهای فصل)


 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health