رشته دکترای روانشناسی بالینی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی روانشناسی بالینی  سال  98-97

ارزیابی بالینی:

اختلالات اعتیادی و مواد- اختلالات عصبی شناختی- سندرم نقص ایمنی

روانشناسی بالینی چیست-گذشته و حال روانشناسی-ویژگی های اصلی سنجش بالینی -  مصاحبه و مشاهده

فصل 1-2-3-7 مارنات

اتمر: چارچوب- راهبردهای ایجاد رابطه

شخصیت و نظریه های روان درمانی:

درآمدی بر نظریه شخصیت- فروید- آدلر- یونگ – کلین


مقدمه و مرور کلی - مشاور:فرد عادی- مسائل اخلاقی- نظریه روان کاوی

 

آزمون اول
97/08/25   

ارزیابی بالینی:

اسکیزو فرنی-خلقی - اضطرابی-وسواسی جبری

آزمون گیری- مداخلات بالینی- روان درمانی روانپویشی و انسانگرا-

فصل 5-6-8 مارنات

اتمر: راهبردهای کسب اطلاعات-روش های سه گانه

شخصیت و نظریه های روان درمانی:

هورنای - مروری بر روان کاوی انسان گرا-اریکسون -  مزلو- مروری بر نظریه های فرد مدار

درمان آدلری- درمان وجودی- درمان فرد مدار - درمان گشتالتی

 

آزمون دوم
97/09/30

ارزیابی بالینی:

اختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس- اختلالات تجزیه ای- اختلالات سوماتیک و سمپتوم و اختلالات مرتبط - سندروم خستگی مزمن

روان درمانی شناختی رفتاری - سایر مداخلات بالینی- تحقیق درباره مداخله بالینی- کودک

فصل 9-10-13 مارنات

اتمر: آزمون- گام های پنجگانه

شخصیت و نظریه های روان درمانی:

مروری بر روان شناسی وجودی - آلپورت- مک کری و کاستا- نظریه های عاملی زیستی آیزنک- باس

رفتار درمانی- درمان شناختی رفتاری- واقعیت درمانی- درمان فمنیستی


 

آزمون سوم
97/10/28

ارزیابی بالینی:

اختلالات کنترل تکانه و سلوک - اختلالات شخصیت اختلالات تغذیه و خوردن - اختلالات خواب-کژکاری جنسی - نارضایتی جنسی- اختلالات انحراف جنسی

روان شناسی سلامت- عصب نگر- قانونی- مسایل حرفه ای در روان شناسی

فصل 11-12-14 مارنات

اتمر: پنج مرحله و چهار جز- بیمار مشکل

شخصیت و نظریه های روان درمانی:

اسکینر- بندورا- راترومیشل- جرج کلی-  سالیوان

 رویکرد پست مدرن- نظریه سیستم های خانواده- رویکرد یکپارچه نگر

استعداد تحصیلی


 

آزمون چهارم
97/11/12  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health