انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000 20% 1000000 50 دکتر نوریان آمار
400000
20%
500000
15
دکتر نوریان
روش تحقیق
900000
20%
1130000
20
دکتر علیمرادی
آزمونهای روانی
900000 20% 1130000
20
دکتر علیمرادی
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار
900000
20%
1130000
20
دکتر خدامرادی
روانشناسی رشد
900000
20%
1130000
20
دکتر خدامرادی
نظریه های شخصیت
900000
20%
1130000
20
دکتر خدامرادی
آسیب شناسی روانی
900000
20%
1130000
20
دکتر خدامرادی
روان درمانی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5940000
185
   
Test cable channels Graduate Department of Health