انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
آمار و روش تحقیق
 
آزمونهای روانی
 
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار
 
روانشناسی رشد
 
 
نظریه های شخصیت و روان درمانی
 
 
آسیب شناسی روانی
 
 
مشخصات بسته آموزش
 
 
روانشناسی بالینی (وزارت علوم)
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
ی
مشخصات بسته زشی
شهریه به تومان
نام درس
500000
روانشناسی رشد و شخصیت  
آمار  
روش تحقیق  
آسیب شناسی روانی  
نوروسایکولوژی  
     
     
Test cable channels Graduate Department of Health