انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
 
شهریه به تومان
نام درس
700000
آمار و روش تحقیق
 
آزمونهای روانی
 
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار
 
روانشناسی رشد
 
 
نظریه های شخصیت و روان درمانی
 
 
آسیب شناسی روانی
 
 
روانشناسی سلامت (دانشگاه آزاد
شهریه به تومان
نام درس
500000
آمار و روش تحقیق
 
آزمونهای روانی
 
روانشناسی بالینی
 
روانشناسی رشد
 
 
نظریه های روان درمانی
 
 
نوروسایکولوژی
 
 
روانشناسی سلامت وبهداشت روان
 
     
     
Test cable channels Graduate Department of Health