مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی
روانشناسی کودکان استثنایی(وزارت علوم
 
شهریه به تومان
نام درس
آمار و روش تحقیق
 
800000
آسیب شناسی روانی کودک
 
 
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
 
 
زبان
 
 
 
     
     
Test cable channels Graduate Department of Health