انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی
روانشناسی کودکان استثنایی(وزارت علوم
 
شهریه به تومان
نام درس
آمار و روش تحقیق
 
300000
آسیب شناسی روانی کودک
 
 
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
 
 
زبان
 
 
روانشناسی کودکان استثنایی(دانشگاه آزاد
شهریه به تومان
نام درس
آمار و روش تحقیق
 
روشهای ارزیابی واندازه گیری
 
روانشناسی بالینی
 
روانشناسی رشد
 
450000
نظریه های روان درمانی
 
 
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
 
 
زبان
 
     
     
Test cable channels Graduate Department of Health