منابع دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
 
 
روانشناسی عمومی (وزارت علوم)
 
 
 
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
روانشناسی رشد و شخصیت  
آمار  
روش تحقیق  
آسیب شناسی روانی  
نوروسایکولوژی  

 

 

 

   
     
Test cable channels Graduate Department of Health