انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی روانشناسی نظامی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20
دکتر زارعیان
روانشناسی نظامی
800000
10
دکتر برهانی
روانشناسی  سازمانی
700000
20
دکتر امیری
نظریه های روان درمانی
900000 50 دکتر نوریان آمار
400000
15
دکتر نوریان
روش تحقیق
700000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

700000
20
دکتر پیری
آزمونهای روانی
700000
20
خانم دکتر طاهری
نظریه های شخصیت
700000
20
دکترامیری
آسیب شناسی روانی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5760000
195
   
Test cable channels Graduate Department of Health