انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی سلامت دربلاياوفوريت ها
 
شهریه به تومان نام درس
500000
 

نظام سلامت ايران وجهان

 

آمارزيستي  واپيدميولوژي بلايا وفوريت ها

 
بهداشت و درمان دربلايا وفوريت ها
 

اصول ومباني بلايا وفوريت ها

 
تئوريهاي مديريت و اصول مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
 
     
 
Test cable channels Graduate Department of Health