مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سلامت ورفاه اجتماعي
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
500000

15

دکتر نوریان

روش تحقيق

700000
30
دکتر صفاری
نظريه هاي جامعه شناسي
600000 20 خانم یاراحمدی رفاه اجتماعی
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
1890000
95
   
Test cable channels Graduate Department of Health