انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سلامت ورفاه اجتماعي
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
20%
880000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

 
700000
20%
880000
30
دکتر زابلی

مديريت وبرنامه ريزي

 
800000 20% 1000000 50 دکترنوریان آمار  
400000
20%
500000

15

دکتر نوریان

روش تحقيق

 
700000
20%
880000
30
دکتر صفاری
نظريه هاي جامعه شناسي
 
700000 20% 880000
30
دکترمشهدی

اقتصاد عمومی

 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000
175
   
Test cable channels Graduate Department of Health