رشته دکتری تخصصی سلامت ورفاه اجتماعي
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
500000

15

دکتر زابلی

روش تحقيق

1000000
30
دکتر صفاری
نظريه هاي جامعه شناسي
1000000 20 خانم یاراحمدی رفاه اجتماعی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2790000
105
   
Test cable channels Graduate Department of Health