مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی سلامت ورفاه اجتماعي
 
شهریه به تومان
نام درس
800000

رفاه اجتماعی

 

روش تحقیق

 
نظريه هاي جامعه شناسي
 

استعداد تحصیلی

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health