انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی سلامت ورفاه اجتماعي
 
شهریه به تومان
نام درس
600000

روانشناسي اجتماعي

 

مديريت وبرنامه ريزي

 

آمار وروش تحقيق

 
نظريه هاي جامعه شناسي
 

اقتصاد عمومی

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health