رشته دکتری تخصصی سالمند شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20
دکتر پاشایی
جامعه شناسی سالمندی
1200000
20
دکتر اسدی
روان شناسی سالمندی
900000 50 دکتر نوریان آمار
500000
15
دکتر زابلی
روش تحقیق
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3960000
145
   
Test cable channels Graduate Department of Health