مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی سالمند شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
جامعه شناسی سالمندی
 
روان شناسی سالمندی
 
استعداد تحصیلی  
روش تحقیق  
آمار
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health