انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی سالمند شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
500000
جامعه شناسی سالمندی
 
روان شناسی سالمندی
 
اپیدمیولوژی مشکلات شایع سالمندی
 
بیولوژی و فیزیولوژی سالمندی
 
روش تحقیق و آمار حیاتی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health