رشته دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی

 

   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
30
خانم دکتر مسلمی
میکروبیولوژی مواد غذایی
1200000
30
خانم دکتر مسلمی

شیمی مواد غذایی

600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2700000
100
   
Test cable channels Graduate Department of Health