انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سیاست گذاری سلامت
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
20
دکتر قربانی
نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني
700000
20
دكترزابلی

رفتار سازماني

900000
30
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
600000
20
دکتر زابلی

برنامه ريزي استراتژیک

400000
15
دکتر نوریان
روش تحقيق
800000
20
دکتر حسینی شکوه
مديريت مالي و بودجه
1000000
40
دکتر اکبرپور
 
اپيدميولوژي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4590000
165
   
Test cable channels Graduate Department of Health