رشته دکتری تخصصی سیاست گذاری سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
2400000
40
دکتر زابلی
سازمان و مدیریت بهداشت درمان
500000 15 دکتر زابلی
روش تحقیق
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4230000
115
   
Test cable channels Graduate Department of Health