انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سیاست گذاری سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
30
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
1300000
70
دکتر زابلی
مبانی مدیریت
900000
50
دکتر زابلی
سازمان و مدیریت بهداشت درمان
600000 20 دکتر زابلی مدیریت استرانژیک
500000 15 دکتر نوریان
روش تحقیق
300000 30 دکتر متقی نژاد استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4050000
215
   
Test cable channels Graduate Department of Health