انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی سیاست گذاری سلامت :.
 
شهریه به تومان
نام درس
نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني
 
رفتار سازماني
 
برنامه ريزي راهبردي
 
600000
مبانی اقتصاد بهداشت
 
روش تحقيق
 
مديريت مالي و بودجه
 اپيدميولوژي
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health