رشته دکتری تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
130
استاد انصاری
تغذیه
1500000
30
دکتر زابلی

اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی

600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2700000
200
   
Test cable channels Graduate Department of Health