انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
500000 20% 625000
130
دکتر بازیار
مبانی تغذیه
600000
20%
750000
20
دکتر زابلی

مدیریت استراتژیک

1000000
20%
1250000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخرد
800000
20%
1000000
30
خانم دکتر پاشایی
جامعه شناسی پزشکی
800000
20%
1000000
50
دکتر نوریان

امار زیستی

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3330000
270
   
Test cable channels Graduate Department of Health