انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
مبانی تغذیه
550000

مدیریت استراتژیک

اقتصاد خرد
 
جامعه شناسی پزشکی
 

امار زیستی

 
Test cable channels Graduate Department of Health