; رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
130
استاد انصاری
مبانی تغذیه
1300000
100
دکتر نور آبادي
فیزیولوژی
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3690000
390
   
Test cable channels Graduate Department of Health