رشته دکتری تخصصی تصویربرداری پزشکی عصبی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000 40 استاد شهیدزاده ریاضیات مهندسی
900000 30 دکتر رستمی تصویربرداری پزشکی
900000 20 دکتر سلطانی سیگنالها و سیتم ها و پردازش تصویر
1200000 40 دکتر نورآبادی نوروفیزیولوزی
900000
20 خانم دکتر مرادی نورآناتومی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4860000
190
   
Test cable channels Graduate Department of Health