انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی تصویربرداری عصبی
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
فیزیک تصویربرداری پزشکی
آمار
سیگنالها و سیستمها
آناتومی
فیزیولوژی
Test cable channels Graduate Department of Health