مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی تصویربرداری عصبی
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
فیزیک تصویربرداری پزشکی
آمار
سیگنالها و سیستمها
آناتومی
فیزیولوژی
Test cable channels Graduate Department of Health