رشته دکتری تخصصی تصویربرداری عصبی
 
شهریه به تومان
نام درس
1100000 علوم تصویربرداری (ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستمها و پردازش تصویر)
نوروفیزیولوژی
نوروآناتومی
استعداد تحصیلی
Test cable channels Graduate Department of Health