انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی تصویربرداری سلولی و مولکولی
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
فیزیک تصویربرداری پزشکی
زیست سلولی و مولکولی
آمار
آناتومی
فیزیولوژی
Test cable channels Graduate Department of Health