رشته دکتری تخصصی مشاوره توانبخشی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20
دکتر علیمرادی
آزمونهای روانی
900000
20
دکتر خدامرادی
نظریه های شخصیت
900000
20
دکتر خدامرادی
روان درمانی
900000 20 دکتر علیمرادی مشاوره توانبخشی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4050000
126
   
Test cable channels Graduate Department of Health