رشته دکتری بیولوزی تولید مثل
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای بیولوژی تولید مثل سال  98-97

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی:   روش های مطالعه سلولی ، سلول و نقل انتقالات غشایی – -شبکه آندوپلاسمی –انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها--دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی-حمل و نقل وزیکولی- ریبوزوم ها- هسته

جنین شناسی : مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل
فیزیولوژی غدد : هورمونهای هیپوفیزی- هورمون هاي هيپوتالاموسي- هورمون رها کننده پرولاکتین( PRH ) - هورمونهای هیپوفیز خلفی
بافت شناسی غدد: غدد تیروئید- غدد پاراتیروئید- هیپوفیز- غدد اپی فیز

 

آزمون اول
97/08/25   


زیست شناسی سلولی و مولکولی:چرخه سلولی سرطان و آپاپتوز- کلیات مولکولی-همانندسازی  DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی
جنین شناسی : هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن
فیزیولوژی غدد : هورمون رشد -هورمونهای تیروئیدی -هورمونهای پانکراس
بافت شناسی غدد: غدد فوق کلیوی- اعضای حساسه شریان( (Sensory organs of arteries - دستگاه اعصاب مرکزی-

 

آزمون دوم
97/09/30

زیست شناسی سلولی و مولکولی:رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن و پیام رسانی بیولوژیک
جنین شناسی :دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش
فیزیولوژی غدد : سوماتواستاتين - پاراتيروئيد -هورمون PTH - غدد آدرنال- کورتیزول-آلدوسترون
بافت شناسی غدد: دستگاه تولیدمثل مرد- دستگاه تولیدمثل زن-

 

آزمون سوم
97/10/28

زیست شناسی سلولی و مولکولی: تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

جنین شناسی دستگاه ادراری - تناسلی- سر و گردن- دستگاه عصبی-گوش- چشم
فیزیولوژی غدد : دستگاه تولید مثل زن و مرد
بافت شناسی غدد: پستان- پوست- غدد ضمیمه دستگاه گوارش

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health