رشته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل کلاسهای حضوری دکتری بیولوژی تولید کثل
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
60
دکتر نورآبادي

فیزیولوژی غدد

1000000
45
دکتر شیرازی

جنين شناسي

900000
40
دکتر مرادی

بافت شناسی

1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولی و مولکولی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4320000
305
   
Test cable channels Graduate Department of Health