انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی ویروس شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
ویروس شناسی
 
بيولوژي سلولي و ژنتيك مولوكولي
 
500000
ایمنی شناسی
 
بیوشیمی
 
آمار حياتي و اپيدميولوژي 
 
Test cable channels Graduate Department of Health