انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی ویروس شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
720000
20%
900000
50
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
690000
20%
865000
100
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي ومولکولی
800000
20%
1000000
80
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
1000000
20%
1250000
120
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
800000
20%
1000000
50
دكتر نوریان
آمار حياتي
900000
20%
1130000
50
دكتر اسماعیلی
ژنتيك میکروارگانیسم
1200000
20%
1500000
40
دکتراکبرپور
اپيدميولوژي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5499000
490
   
Test cable channels Graduate Department of Health