رشته دکتری تخصصی ویروس شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
850000
50
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1100000
100+20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي ومولکولی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2295000
210
   
Test cable channels Graduate Department of Health