رشته دکتری تخصصی ویروس شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
30
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1300000
100+20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي ومولکولی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2520000
196
   
Test cable channels Graduate Department of Health