رشته دکتری تخصصی ژنتیک انسانی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
100
دکتر فراهانی

ژنتیک انسانی

700000
40 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
600000
40
دکتر وکیلی
استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2070000
260
   
Test cable channels Graduate Department of Health