انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی ژنتیک انسانی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
ژنتيك پزشکی و بالینی و سرطان
 
مهندسي ژنتيك و سیتو ژنتيك
 
400000
ژنتيك مولوكولي و بیو شيميايي
 
ژنتيك جمعيت
 
ژنتيك ايمني
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health