.: منابع دکتری تخصصی بیوانفورماتیک :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
500000
آمار و احتمال  
ریاضیات گسسته  
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health