مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی بیوتکنولوژی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
میکروبیولوژی
 
بیوشیمی
 
600000
زیست سلولی و مولکولی 
 
 
بیوفیزیک
 
 
ژنتیک
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health