.: منابع دکتری تخصصی بیوتکنولوژی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
میکروبیولوژی
 
بیوشیمی
 
900000
زیست سلولی و مولکولی 
 
 
بیوفیزیک
 
 
ژنتیک
 
 
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health