.: منابع دکتری تخصصی ژنتیک :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
میکروبیولوژی
 
بیوشیمی
 
900000
 زیست سلولی و مولکولی
ِ
 
بیوفیزیک
 
 
ژنتیک
 
  استعداد تحصیلی  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health