مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی ژنتیک :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
میکروبیولوژی
 
بیوشیمی
 
900000
 زیست سلولی و مولکولی
ِ
 
بیوفیزیک
 
 
ژنتیک
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health