انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی ژنتیک :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
میکروبیولوژی
 
بیوشیمی
 
500000
 زیست سلولی و مولکولی
ِ
 
بیوفیزیک
 
 
ژنتیک
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health