انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی بیوفیزیک.
 
 
 
بیوفیزیک
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
زیست سلولی و مولکولی
بیوشیمی
میکروبیولوژی
بیوفیزیک
ژنتیک
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health