مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی بیوفیزیک.
 
 
 
بیوفیزیک
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
900000
زیست سلولی و مولکولی
بیوشیمی
میکروبیولوژی
بیوفیزیک
ژنتیک
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health