مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیوشیمی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولی و مولکولی
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
700000
50
دکتر اسماعیلی
میکروبیولوژی
1000000 100 دکتر فراهانی ژنتیک
550000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
4185000 470
   
Test cable channels Graduate Department of Health