.: منابع دکتری تخصصی بیوشیمی :.
 
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
 
بیوشیمی
 
 
زیست سلولی و مولکولی
 
900000
میکروبیولوژی
 
بیوفیزیک
 
 
ژنتیک
 
 
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health