انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیوتکنولوژی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
690000
20%
865000
100
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولی و مولکولی
1000000 20% 1250000 120
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1900000 20% 2380000 100 دکتر اسماعیلی
میکروبیولوژی
700000 20% 875000 100 دکتر بهرامی ژنتیک
490000 20% 613000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
4302000 450
   
Test cable channels Graduate Department of Health