رشته دکتری تخصصی علوم جانوری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولی و مولکولی
1300000
100
دکتر نور آبادي
فیزیولوژی جانوری
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
3510000
340
   
Test cable channels Graduate Department of Health