مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی علوم جانوری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولی و مولکولی
1300000
100
دکتر نور آبادي
فیزیولوژی جانوری
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
3330000
340
   
Test cable channels Graduate Department of Health