رشته دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی مولکولی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولی و مولکولی
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
700000 50 دکتر اسماعیلی
میکروبیولوژی
1000000 100 دکتر فراهانی ژنتیک
550000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
4185000 470
   
Test cable channels Graduate Department of Health