مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی زیست سلولی وملکولی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
میکروبیولوژی
 
 
زیست سلولی و مولکولی
 
900000
 بیوشیمی
 
بیوفیزیک
 
 
ژنتیک
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health