انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی زیست سلولی وملکولی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
میکروبیولوژی
 
 
زیست سلولی و مولکولی
 
600000
 بیوشیمی
 
بیوفیزیک
 
 
ژنتیک
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health