مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی رشته دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
900000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولی و مولکولی
1000000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1900000
100
دکتر اسماعیلی
میکروبیولوژی
390000 50 دکتر بهرامی ژنتیک
550000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
4266000 420
   
Test cable channels Graduate Department of Health