مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای پرستاری
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای پرستاری سال  98-97

نظریه هاو کاربرد آن در پرستاری: فلسفه، مسائل واژه شناسی، مدلهای پنداشتی، تئوری و انواع آن
اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری: تدريس موضوع هاي باليني وعملی -یادگیری ومکاتب مربوطه -سطوح شناختی ویادگیری بلوم
اصول ونظریه های مدیریت وکاربرد آن درپرستاری: برنامه ريزي ، هدف و هدفگذاري، «استراتژي» و خط مشي- تصميم گيري - مباني سازماندهي پرستاری - هماهنگي
آمار: توزیع و بیان آن توصیف عددی نتیجه مشاهدات احتمال – توزیع نرمال وکاربردها

روش تحقیق: تحقیق و مفاهیم پژوهش-انتخاب ،تدوین و بیان مسئله -جمع آوری داده ها

 

آزمون اول
97/08/25   

مبانی مراقبتهای پرستاری:

Historical and Contemporary Nursing Practice- Evidence-Based Practice and Research in Nursing-Nursing Theories and Conceptual Frameworks-Legal Aspects of Nursing- Values, Ethics, and Advocacy-Health Care Delivery Systems-Community Nursing and Care Continuity-Home Care-Electronic Health-Records and Information-, Technology-The Nursing Process-Documenting and Reporting-Health Promotion-Health, Wellness, and Illness-Culturally Responsive Nursing Care-Complementary and Alternative Healing Modalities


آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس دوطرفه وسه طرفه – بستگی بین صفات

روش تحقیق : تدوین پرسش وپرسشنامه-جامعه پژوهش- روش های نمونه گیری

 

آزمون دوم
97/09/30

 

مبانی مراقبتهای پرستاری:

Concepts of Growth and Development-, Promoting Health from Conception Through Adolescence-Promoting Health in Young and Middle-Aged Adults-, Promoting Health in Older Adults-Promoting Family Health-Caring-Communicating-Teaching, Leading, Managing and Delegating- Assessing Health-Asepsis-Safety-Hygiene-Diagnostic Testing-Medications-, Skin Integrity and Wound Care-Perioperative Nursing


آمار: ضریب وحالات همبستگی ، رگرسیون
روش تحقیق : روایی وپایایی -انواع مطالعه -انواع طرحهای تحقیقاتی و پژوهش

 

آزمون سوم
97/10/28

 

مبانی مراقبتهای پرستاری:

Sensory Perception-Self-Concept-Sexuality-Spirituality-Stress and Coping-Loss, Grieving, and Death-Activity and Exercise-Sleep-Pain Management-Nutrition-Urinary Elimination-Fecal Elimination-Oxygenation-Circulation-, Fluid, Electrolyte, and Acid–Base Balance


آمار: آزمونهای پارامتری وغیرپارامتری–نمونه گیری وحجم نمونه
روش تحقیق : متغیرهای پژوهش - مقایسه وارتباط بین عوامل ومطالعات مختلف باهم
  -آزمایش میدانی و طرحهای درون آزمودنیها

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health