مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای پرستاری
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای پرستاری سال  98-97

مبانی مراقبتهای پرستاری:

تاریخچه پرستاری و پرستاری معاصر، پرستاری مبتنی بر شواهد و تحقیق در پرستاری، تئوری های پرستاری و چارچوب های پنداشتی، جنبه های قانونی پرستاری، ارزش ها، اخلاق و وکالت، سیستم ارائه خدمات سلامت، پرستاری مبتنی بر جامعه و تداوم مراقبت، مراقبت در منزل، تکنولوژی ثبت اطلاعات سلامت الکترونیکی، تفکر انتقادی و استدلال بالینی، بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی، مستندسازی و گزارش دهی در فرآیند پرستاری


آمار: توزیع و بیان آن توصیف عددی نتیجه مشاهدات احتمال – توزیع نرمال وکاربردها

روش تحقیق: تحقیق و مفاهیم پژوهش-انتخاب ،تدوین و بیان مسئله -جمع آوری داده ها

 

آزمون اول
97/08/25   

مبانی مراقبتهای پرستاری:

ارتقاء سلامت، مفاهیم سلامتی، خوب بودن و بیماری، مراقبت پرستاری پاسخگو از نظر فرهنگی، روش های درمانی مکمل و جایگزین، مفاهیم رشد و نمو، ارتقاء سلامتی از نوزادی تا نوجوانی، ارتقاء سلامتی از جوانی تا بزرگسالی، ارتقاء سلامت و مراقبت در سالمندان، ارتقاء سلامت خانواده


آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس دوطرفه وسه طرفه – بستگی بین صفات

روش تحقیق : تدوین پرسش وپرسشنامه-جامعه پژوهش- روش های نمونه گیری

 

آزمون دوم
97/09/30

 

مبانی مراقبتهای پرستاری:

مراقبت، ارتباط، آموزش، رهبری، مدیریت و تفویض وظایف، علائم حیاتی، ارزیابی سلامت، کنترل عفونت، امنیت، بهداشت، تست های تشخیصی، دارو، تمامیت پوست و مراقبت از زخم، پرستاری قبل، حین و بعد از جراحی


آمار: ضریب وحالات همبستگی ، رگرسیون
روش تحقیق : روایی وپایایی -انواع مطالعه -انواع طرحهای تحقیقاتی و پژوهش

 

آزمون سوم
97/10/28

 

مبانی مراقبتهای پرستاری:

ادراک حسی، خودپنداره، تمایلات جنسی، معنویت، استرس و مقابله با آن، فقدان، سوگ و مرگ، فعالیت و ورزش، خواب، درد، تغذیه، دفع ادراری، دفع روده ای، اکسیژناسیون، گردش خون، آب و الکترولیت


آمار: آزمونهای پارامتری وغیرپارامتری–نمونه گیری وحجم نمونه
روش تحقیق : متغیرهای پژوهش - مقایسه وارتباط بین عوامل ومطالعات مختلف باهم
  -آزمایش میدانی و طرحهای درون آزمودنیها

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health