رشته دکترای پرستاری
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای پرستاری سال  98-97

مبانی مراقبتهای پرستاری:

تاریخچه پرستاری و پرستاری معاصر، پرستاری مبتنی بر شواهد و تحقیق در پرستاری، تئوری های پرستاری و چارچوب های پنداشتی، جنبه های قانونی پرستاری، ارزش ها، اخلاق و وکالت، سیستم ارائه خدمات سلامت، پرستاری مبتنی بر جامعه و تداوم مراقبت، مراقبت در منزل، تکنولوژی ثبت اطلاعات سلامت الکترونیکی، تفکر انتقادی و استدلال بالینی، بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی، مستندسازی و گزارش دهی در فرآیند پرستاری


آمار: توزیع و بیان آن توصیف عددی نتیجه مشاهدات احتمال – توزیع نرمال وکاربردها

روش تحقیق: تحقیق و مفاهیم پژوهش-انتخاب ،تدوین و بیان مسئله -جمع آوری داده ها

 

آزمون اول
97/08/25   

مبانی مراقبتهای پرستاری:

ارتقاء سلامت، مفاهیم سلامتی، خوب بودن و بیماری، مراقبت پرستاری پاسخگو از نظر فرهنگی، روش های درمانی مکمل و جایگزین، مفاهیم رشد و نمو، ارتقاء سلامتی از نوزادی تا نوجوانی، ارتقاء سلامتی از جوانی تا بزرگسالی، ارتقاء سلامت و مراقبت در سالمندان، ارتقاء سلامت خانواده


آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس دوطرفه وسه طرفه – بستگی بین صفات

روش تحقیق : تدوین پرسش وپرسشنامه-جامعه پژوهش- روش های نمونه گیری

 

آزمون دوم
97/09/30

 

مبانی مراقبتهای پرستاری:

مراقبت، ارتباط، آموزش، رهبری، مدیریت و تفویض وظایف، علائم حیاتی، ارزیابی سلامت، کنترل عفونت، امنیت، بهداشت، تست های تشخیصی، دارو، تمامیت پوست و مراقبت از زخم، پرستاری قبل، حین و بعد از جراحی


آمار: ضریب وحالات همبستگی ، رگرسیون
روش تحقیق : روایی وپایایی -انواع مطالعه -انواع طرحهای تحقیقاتی و پژوهش

 

آزمون سوم
97/10/28

 

مبانی مراقبتهای پرستاری:

ادراک حسی، خودپنداره، تمایلات جنسی، معنویت، استرس و مقابله با آن، فقدان، سوگ و مرگ، فعالیت و ورزش، خواب، درد، تغذیه، دفع ادراری، دفع روده ای، اکسیژناسیون، گردش خون، آب و الکترولیت


آمار: آزمونهای پارامتری وغیرپارامتری–نمونه گیری وحجم نمونه
روش تحقیق : متغیرهای پژوهش - مقایسه وارتباط بین عوامل ومطالعات مختلف باهم
  -آزمایش میدانی و طرحهای درون آزمودنیها

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health