رشته دکترای فیزیک پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای فیزیک پزشکی سال  98-97

رادیوبیولوژی: فیزیک و شیمی جذب تشعشع، پارگی¬های رشته   DNA و ناهنجاری¬های کروموزومی، منحنی بقای سلولی
حفاظت: مبانی حفاظت در برابر تشعشع، تولید اشعه ایکس، پرتوهای یونساز
رادیوتراپی: ژنراتورهای تابشی کلینیکی، توزیع دوز و ارزیابی پرتو پراکنده، سیستم محاسبات دوزیمتری در پرتودرمانی
دوزیمتری: برخورد پرتوهای یونیزان با ماده، اندازه¬گیری شار ذرات و شار انرژی، آشکارسازی پرتوهای یونیزان
روشهای تصویربرداری با پرتو ایکس(رادیولوژی): تولید پرتو ایکس، ژنراتورهای پرتو ایکس، فیلتراسیون، اثر فیلتراسیون بر تابشگیری، کولیماتورها و محدود کننده های پرتو ایکس
پزشکی هسته ای: ساختار مواد (اتم،  هسته، تابش و...)، واپاشی پرتوزا (گاما، آلفا، بتا پلاس و منفی و....(، رادیواکتیویته و واحدهای سنجش آن، سینتیک واپاشی رادیواکتیو، اندازه گیری تابش و رادیواکتیویته از دیدگاه آماری، تولید مواد رادیواکتیو
MRI:اصول پایه، پالسهای رادیویی، زمانهای T T 2 و T 2 *
سی تی اسکن: فیزیک پایه سی تی اسکن، لامپ پرتو ایکس، حرکات اسکن، کولیماسیون
فراصوت: فیزیک پایه فراصوت، طول موج، سرعت، فرکانس، برهمکنشهای امواج فراصوتی، نحوه تولید و ثبت امواج فراصوتی
فیزیک پزشکی: جریان های برق پربسامد و گرماژرفی

 

آزمون اول
97/08/25   

رادیوبیولوژی: حساسیت پرتویی و سن سلول در چرخه میتوزی، ترمیم آسیب¬های تشعشعی و اثر آهنگ دوز، اثر اکسیژن و اکسیژن دار شدن مجدد
حفاظت: مقدمه ای بر اثرات زیست¬شناسی پرتوها، از سلول تا اندام، مفاهیم دیگری از رادیوبیولوژی، آثار زودرس تشعشع
رادیوتراپی: طراحی درمان در پرتودرمانی
دوزیمتری: آشکارسازی پرتوهای یونیزان، اکسپوژز و اندازه¬گیری آن
روشهای تصویربرداری با پرتو ایکس(رادیولوژی): گریدها و شبکه ها، صفحات تشدید کننده تصویر، خصوصیات فیزیکی و فوتوگرافیک فیلم رادیوگرافی، سیستم فلوروسکوپی، مشاهده و ثبت تصویر فلوروسکوپی
پزشکی هسته ای: برهمکنش تابش با ماده، آشنایی با آشکارسازها و دوزیمترهای پرتویی شامل آشکارسازهای گازی، آشکارسازهای سوسوزن، آشکارسازهای نیمه هادی، شمارنده های گایگر مولر، دوز کالیبراتورها و ...
MRI:زمانهای TE و TR وکنتراست بافت، توالی پالس (اشباع، معکوس، اسپین اکو، اسپین اکو سریع و ...)
سی تی اسکن: آشکارسازهای سی تی اسکن، نسلهای مختلف دستگاههای سی تی اسکن، ساختار سی تی اسکن و روش تصویربرداری
فراصوت: ترنسدیوسر تک المنتی، تعیین فرکانس، مواد پیزوالکتریک و مشخصات آنها، فاکتورهای ترانسدیوسیر، PRP ، PRF ، پهنای باند، برد موثر، رزولوشن عرضی و محوری، کانونی شدن، پردازش سیگنال، نمایش تصویر
فیزیک پزشکی: ، نور و عدسی در پزشکی، فیزیک چشم و بینایی

رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی

فیزیک:الكترومغناطیس-مکانیک

 

 

آزمون دوم
97/09/30

رادیوبیولوژی: انتقال خطی انرژی و اثر بیولوژیکی نسبی، آثار حاد تابش گ¬ری کل بدن، محافظ های پرتویی، سرطان زایی تشعشع
حفاظت: آثار دیررس تشعشع، فیزیک بهداشت، حفاطت پرتوکار
رادیوتراپی: الکترون تراپی
دوزیمتری: دوز جذب و کرما، روش های تعیین دوز جذب
روشهای تصویربرداری با پرتو ایکس(رادیولوژی): تصویر رادیوگرافی، کنتراست، قدرت تفکیک، کیفیت تصویر، نویز، توابع انتقال خطی و مدولاسیون، عوامل هندسی موثر در تصویر رادیوگرافی، ارزیابی تصویر، لکه کوانتومی
پزشکی هسته ای: گاما کمرا، نحوه  عملکرد و آشنایی با قسمتهای مختلف گاما کمرا، PMT ، پارامترهای عملکری گاما کمرا شامل رزولوشن فضایی، رزولوشن ذاتی، حساسیت، یکنواخنی و ...، آشنایی با دستگاه اسپکت و نحوه عملکرد آن، جمع آوری داده ها برای تشکیل تصویر در اسپکت، نحوه تشکیل تصویر در اسپکت، رادیوداروهای مورد استفاده، کنترل کیفیت در اسپکت
MRI: تبدیل فوریه، تشکیل تصویر، انواع کدگذاری، پردازش سیگنال، فضای داده ها
سی تی اسکن: بازسازی تصویر در سی تی اسکن، الگوریتمهای بازسازی تصویر، سی اسکن مارپیچی و اسپیرال، دوزیمتری در سی تی اسکن
فراصوت: تجهیزات تصویربرداری ایستا، اسکن A-mode ، اسکن B-mode ، اسکن Gated و Transmission ، تصویربرداری زمان واقعی، رزولوشن زمانی، تکنیکهای کانونی کردن، آرایه های خطی و فازی،تجهیزات تصویربرداری زمان واقعی و پردازش تصویر، آشنایی با تصویربرداری در حالت M-mode
فیزیک پزشکی: فیزیک دستگاه قلب و رگها، الکتریسیته در بدن

رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره

فیزیک:صوت و ترمودینامیک

آمار : مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال

 

 

آزمون سوم
97/10/28

رادیوبیولوژی: آثار وراثتی تشعشع، اثر تشعشع بر رویان و جنین، کاتاراکت زایی تشعشع،
حفاظت: دوزها و مخاطره¬ها د انواع روش¬های پزشکی کار با اشعه، حفاظت در پرتونگاری، حفاظت در برابر تشعشع در پزشکی هسته¬ای، کاربرد رادیوبیولوژی و حفاظت در پرتودرمانی
رادیوتراپی: براکی¬تراپی و تضمین کیفیت در پرتودرمانی
دوزیمتری: مقایسه دوزیمتری الکترون- فوتون - نوترون، دوزیمتری هسته های رادیواکتیو
روشهای تصویربرداری با پرتو ایکس(رادیولوژی): سیستمهای رادیوگرافی دیجیتال، پردازنده تصویر دیجیتال، تجهیزات نوین تصویربرداری، حفاظت در برابر پرتو در رادیوگرافی، کنترل کیفی تجهیزات رادیوگرافی
پزشکی هسته ای: آشنایی با دستگاه PET و نحوه عملکرد آن، جمع آوری داده ها برای تشکیل تصویر در PET ، نحوه تشکیل تصویر در PET ، رادیوداروهای مورد استفاده، کنترل کیفیت در PET ، روشهای تصویربرداری SPECT/CT ، PET/CT ، PET/MR و SPECT/MR ، دوزیمتری داخلی، بیولوژی پرتویی،  اصول حفاظت پرتویی در پزشکی هسته ای
MRI:دیاگرام توالی پالس، میدان دید، فضای K ، پارامترهای اسکن، بهینه سازی تصویر، روشهای تصویربرداری سریع، آرتیفکتها در تصویربرداری MRI
سی تی اسکن: اعداد سی تی، نمایش تصویر، عوامل موثر بر کیفیت تصویر، حفاظت و روشهای پرتوگیری در سی تی اسکن، آرتیفکتهای سی تی اسکن، کنترل کیفی
فراصوت: پردازش تصویر و سیگنال دیجیتال، عوامل موثر بر کیفیت تصویر: رزولوشن عرضی و محوری، کنتراست، نویز، آرتیفکتها، رزولوشن زمانی، مشخصات بافت و...، آرتیفکتهای تصویر شامل: تضعیف، باندینگ، ریویبریشن، رزونانس،  بازتاب چندگانه، پراش، پراکندگی و....، اصول و فیزیک تصویربرداری داپلر و ثبت اطلاعات با این روش، تجهیزات داپلر فراصوتی، آنالیز طیف داپلر
فیزیک پزشکی: الکتریسیته در بدن، کاربرد الکتریسیته و مغناطیس در پزشکی، فیزیک گوش و شنوایی

ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال-بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری

فیزیک:نور

آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/26  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/26

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/12/24

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

98/01/23

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health