مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای فیزیک پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای فیزیک پزشکی سال  98-97

رادیوبیولوژی: فیزیک و شیمی جذب تشعشع، پارگی¬های رشته   DNA و ناهنجاری¬های کروموزومی، منحنی بقای سلولی
حفاظت: مبانی حفاظت در برابر تشعشع، تولید اشعه ایکس، پرتوهای یونساز
رادیوتراپی: ژنراتورهای تابشی کلینیکی، توزیع دوز و ارزیابی پرتو پراکنده، سیستم محاسبات دوزیمتری در پرتودرمانی
دوزیمتری: برخورد پرتوهای یونیزان با ماده، اندازه¬گیری شار ذرات و شار انرژی، آشکارسازی پرتوهای یونیزان
روشهای تصویربرداری با پرتو ایکس(رادیولوژی): تولید پرتو ایکس، ژنراتورهای پرتو ایکس، فیلتراسیون، اثر فیلتراسیون بر تابشگیری، کولیماتورها و محدود کننده های پرتو ایکس
پزشکی هسته ای: ساختار مواد (اتم،  هسته، تابش و...)، واپاشی پرتوزا (گاما، آلفا، بتا پلاس و منفی و....(، رادیواکتیویته و واحدهای سنجش آن، سینتیک واپاشی رادیواکتیو، اندازه گیری تابش و رادیواکتیویته از دیدگاه آماری، تولید مواد رادیواکتیو
MRI:اصول پایه، پالسهای رادیویی، زمانهای T T 2 و T 2 *
سی تی اسکن: فیزیک پایه سی تی اسکن، لامپ پرتو ایکس، حرکات اسکن، کولیماسیون
فراصوت: فیزیک پایه فراصوت، طول موج، سرعت، فرکانس، برهمکنشهای امواج فراصوتی، نحوه تولید و ثبت امواج فراصوتی
فیزیک پزشکی: جریان های برق پربسامد و گرماژرفی

 

آزمون اول
97/08/25   

رادیوبیولوژی: حساسیت پرتویی و سن سلول در چرخه میتوزی، ترمیم آسیب¬های تشعشعی و اثر آهنگ دوز، اثر اکسیژن و اکسیژن دار شدن مجدد
حفاظت: مقدمه ای بر اثرات زیست¬شناسی پرتوها، از سلول تا اندام، مفاهیم دیگری از رادیوبیولوژی، آثار زودرس تشعشع
رادیوتراپی: طراحی درمان در پرتودرمانی
دوزیمتری: آشکارسازی پرتوهای یونیزان، اکسپوژز و اندازه¬گیری آن
روشهای تصویربرداری با پرتو ایکس(رادیولوژی): گریدها و شبکه ها، صفحات تشدید کننده تصویر، خصوصیات فیزیکی و فوتوگرافیک فیلم رادیوگرافی، سیستم فلوروسکوپی، مشاهده و ثبت تصویر فلوروسکوپی
پزشکی هسته ای: برهمکنش تابش با ماده، آشنایی با آشکارسازها و دوزیمترهای پرتویی شامل آشکارسازهای گازی، آشکارسازهای سوسوزن، آشکارسازهای نیمه هادی، شمارنده های گایگر مولر، دوز کالیبراتورها و ...
MRI:زمانهای TE و TR وکنتراست بافت، توالی پالس (اشباع، معکوس، اسپین اکو، اسپین اکو سریع و ...)
سی تی اسکن: آشکارسازهای سی تی اسکن، نسلهای مختلف دستگاههای سی تی اسکن، ساختار سی تی اسکن و روش تصویربرداری
فراصوت: ترنسدیوسر تک المنتی، تعیین فرکانس، مواد پیزوالکتریک و مشخصات آنها، فاکتورهای ترانسدیوسیر، PRP ، PRF ، پهنای باند، برد موثر، رزولوشن عرضی و محوری، کانونی شدن، پردازش سیگنال، نمایش تصویر
فیزیک پزشکی: ، نور و عدسی در پزشکی، فیزیک چشم و بینایی

رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی

فیزیک:الكترومغناطیس-مکانیک

 

 

آزمون دوم
97/09/30

رادیوبیولوژی: انتقال خطی انرژی و اثر بیولوژیکی نسبی، آثار حاد تابش گ¬ری کل بدن، محافظ های پرتویی، سرطان زایی تشعشع
حفاظت: آثار دیررس تشعشع، فیزیک بهداشت، حفاطت پرتوکار
رادیوتراپی: الکترون تراپی
دوزیمتری: دوز جذب و کرما، روش های تعیین دوز جذب
روشهای تصویربرداری با پرتو ایکس(رادیولوژی): تصویر رادیوگرافی، کنتراست، قدرت تفکیک، کیفیت تصویر، نویز، توابع انتقال خطی و مدولاسیون، عوامل هندسی موثر در تصویر رادیوگرافی، ارزیابی تصویر، لکه کوانتومی
پزشکی هسته ای: گاما کمرا، نحوه  عملکرد و آشنایی با قسمتهای مختلف گاما کمرا، PMT ، پارامترهای عملکری گاما کمرا شامل رزولوشن فضایی، رزولوشن ذاتی، حساسیت، یکنواخنی و ...، آشنایی با دستگاه اسپکت و نحوه عملکرد آن، جمع آوری داده ها برای تشکیل تصویر در اسپکت، نحوه تشکیل تصویر در اسپکت، رادیوداروهای مورد استفاده، کنترل کیفیت در اسپکت
MRI: تبدیل فوریه، تشکیل تصویر، انواع کدگذاری، پردازش سیگنال، فضای داده ها
سی تی اسکن: بازسازی تصویر در سی تی اسکن، الگوریتمهای بازسازی تصویر، سی اسکن مارپیچی و اسپیرال، دوزیمتری در سی تی اسکن
فراصوت: تجهیزات تصویربرداری ایستا، اسکن A-mode ، اسکن B-mode ، اسکن Gated و Transmission ، تصویربرداری زمان واقعی، رزولوشن زمانی، تکنیکهای کانونی کردن، آرایه های خطی و فازی،تجهیزات تصویربرداری زمان واقعی و پردازش تصویر، آشنایی با تصویربرداری در حالت M-mode
فیزیک پزشکی: فیزیک دستگاه قلب و رگها، الکتریسیته در بدن

رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره

فیزیک:صوت و ترمودینامیک

آمار : مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال

 

 

آزمون سوم
97/10/28

رادیوبیولوژی: آثار وراثتی تشعشع، اثر تشعشع بر رویان و جنین، کاتاراکت زایی تشعشع،
حفاظت: دوزها و مخاطره¬ها د انواع روش¬های پزشکی کار با اشعه، حفاظت در پرتونگاری، حفاظت در برابر تشعشع در پزشکی هسته¬ای، کاربرد رادیوبیولوژی و حفاظت در پرتودرمانی
رادیوتراپی: براکی¬تراپی و تضمین کیفیت در پرتودرمانی
دوزیمتری: مقایسه دوزیمتری الکترون- فوتون - نوترون، دوزیمتری هسته های رادیواکتیو
روشهای تصویربرداری با پرتو ایکس(رادیولوژی): سیستمهای رادیوگرافی دیجیتال، پردازنده تصویر دیجیتال، تجهیزات نوین تصویربرداری، حفاظت در برابر پرتو در رادیوگرافی، کنترل کیفی تجهیزات رادیوگرافی
پزشکی هسته ای: آشنایی با دستگاه PET و نحوه عملکرد آن، جمع آوری داده ها برای تشکیل تصویر در PET ، نحوه تشکیل تصویر در PET ، رادیوداروهای مورد استفاده، کنترل کیفیت در PET ، روشهای تصویربرداری SPECT/CT ، PET/CT ، PET/MR و SPECT/MR ، دوزیمتری داخلی، بیولوژی پرتویی،  اصول حفاظت پرتویی در پزشکی هسته ای
MRI:دیاگرام توالی پالس، میدان دید، فضای K ، پارامترهای اسکن، بهینه سازی تصویر، روشهای تصویربرداری سریع، آرتیفکتها در تصویربرداری MRI
سی تی اسکن: اعداد سی تی، نمایش تصویر، عوامل موثر بر کیفیت تصویر، حفاظت و روشهای پرتوگیری در سی تی اسکن، آرتیفکتهای سی تی اسکن، کنترل کیفی
فراصوت: پردازش تصویر و سیگنال دیجیتال، عوامل موثر بر کیفیت تصویر: رزولوشن عرضی و محوری، کنتراست، نویز، آرتیفکتها، رزولوشن زمانی، مشخصات بافت و...، آرتیفکتهای تصویر شامل: تضعیف، باندینگ، ریویبریشن، رزونانس،  بازتاب چندگانه، پراش، پراکندگی و....، اصول و فیزیک تصویربرداری داپلر و ثبت اطلاعات با این روش، تجهیزات داپلر فراصوتی، آنالیز طیف داپلر
فیزیک پزشکی: الکتریسیته در بدن، کاربرد الکتریسیته و مغناطیس در پزشکی، فیزیک گوش و شنوایی

ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال-بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری

فیزیک:نور

آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/26

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/12/24

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

98/01/23

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health