مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 95-94 کارنامه رتبه25کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 95-94
  کارنامه رتبه9کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 95-94 کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 95-94
  کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 95-94 کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه8کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95 کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95
  کارنامه رتبه21کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95 کارنامه رتبه16کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95
  کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95 کارنامه رتبه23کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95
  کارنامه رتبه44کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95 کارنامه رتبه39کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95
    کارنامه رتبه51کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه14کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 97-96 کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 97-96
  کارنامه رتبه39کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 97-96 کارنامه رتبه31کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 97-96
    کارنامه رتبه45کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 97-96